Logo
praca
OPERATOR PRAS POSTĘPOWYCH

Firma Die-Tech Sp. z o.o. zajmująca się projektowaniem i produkcją tłoczników oraz produkcją wytłoczek dla przemysłu motoryzacyjnego poszukuje osób na stanowisko:


Operator Pras Postępowych 

 

Zakres obowiązków:

    •    Obsługa pras postępowych (od 160 do 600 ton)
    •    Dokonywanie pomiarów wyprodukowanych części
    •    Wykrywanie i analiza wad podczas procesu tłoczenia
    •    Ustawianie pras na określone parametry
    •    Praca w systemie II zmian


Nasze oczekiwania:

    •    Doświadczenia w obsłudze pras postępowych min. 1 rok
    •    Umiejętności obsługi podstawowych narzędzi pomiarowych
    •    Umiejętności czytania rysunku technicznego
    •    Mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego oraz do obsługi suwnic z poziomu roboczego „0”.
    •    umiejętność pracy w zespole
    •    odpowiedzialność i zaangażowanie


Oferujemy:

    •    Zatrudnienie bezpośrednio przez firmę Die-Tech (umowa o pracę)
    •    Szkolenie wdrażające
    •    Stałe wynagrodzenie oraz system premiowy
    •    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
    •    Grupowe ubezpieczenie na życie
    •    Pracę w przyjaznym zespole.Kandydatów spełniających powyższe wymagania i zainteresowanych ofertą, prosimy o przesłanie cv ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z zaznaczeniem stanowiska pracy na adres:

Die Tech Sp. z o.o.

ul.Biskupa Burschego 11

43-100 Tychy

 

email: rekrutacja@die-tech.biz

 

Klauzula Informacyjna rekrutacja
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), pragniemy przekazać następujące informacje:
I.    Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DIE TECH sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Burschego 11, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201939, NIP: 9542447676, REGON: 278104416, kapitał zakładowy 3 650 000,00 zł.
II.    Kontakt z Administratorem
Z Administratorem można skontaktować się:
a)    pod adresem e-mail: office@die-tech.biz,
b)    pod adresem: 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 11
III.    Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w przypadku, gdy zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę, w zakresie danych osobowych wyszczególnionych w Kodeksie pracy), wykonania czynności w zakresie w jakim wynika to z Pani/Pana żądań przed zawarciem umowy. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z uwagi na realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. zapewnienie bezpieczeństwa obiektów, obsługę procesów rekrutacji, raportowania w ramach grupy kapitałowej oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W zakresie pozostałych danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie zgody. Na tej samej podstawie będą przetwarzane Pani/Pana dane w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
IV.    Obowiązek podania danych osobowych oraz ewentualne konsekwencje ich niepodania
Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych objętych zgodą jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie podstawą żadnych negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie skutkowało niedopuszczeniem do udziału w procesie rekrutacji.
V.    Odbiorcy danych osobowych
Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że na Administratorze ciąży prawnie wiążący obowiązek wynikający z przepisów prawa lub z wiążących go zobowiązań umownych lub jest to niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Administratora. W związku z powyższym Administrator może przekazywać dane osobowe, następującym grupom odbiorców:
a)    osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b)    podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o art. 28 RODO (m.in. dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowo-kadrowych, ochronie obiektów, podmiotom współpracującym z Administratorem),
c)    organom państwowym i samorządowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących na Administratorze zobowiązań,
d)    podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego/finansowego.
e)    Podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.
VI.    Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, które przetwarzane będą na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem danych osobowych, które są niezbędne do dochodzenia i obrony przed roszczeniami, które to będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia. Niezależnie od powyższego dane osobowe, które przetwarzane są na innej podstawie niż zgodna będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.
VII.    Przysługujące prawa
W zakresie oraz granicach wynikających z przepisów prawa, przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII.    Prawo cofnięcia zgody
Ponadto przysługuje Pani/Panu, w zakresie oraz granicach wynikających z RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy wysłać na adres wskazany w pkt II powyżej
IX.    Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”) podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych osobowych publikowane przez Komisję Europejską. Administrator oraz podmiot otrzymujące dane od Administratora dokłada wszelkich starań w celu należytej ochrony danych osobowych, jednak przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może wiązać się z ryzykiem.
Dodatkowe informacje w zakresie przekazywanie danych poza EOG, jak i kopię przyjętych środków ochrony może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem, zgodnie z pkt II.
X.    Niepodejmowanie automatycznych decyzji w tym profilowania
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

« powrót
Dane teleadresowe

Die Tech Spółka z o.o.
Siedziba:
ul. Biskupa Burschego 11
43-100 Tychy

office@die-tech.biz

rekrutacja@die-tech.biz

 

 

tel: +48 32 327-00-25, 327-17-55, Numery wewnętrzne:

10 – Sekretariat

12 – Kadry

13 – Jakość

14 – Technologia

15 – Księgowość

fax.+48 32 327 17 54

 
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje na temat firmy Die-Tech, wpisz poniżej swój adres e-mail.
klienci